Slekt og Datas landsmøter

Slekt og Datas ordinære landsmøte holdes hvert annet år innen utgangen av april måned. Neste landsmøte holdes i Kongsberg 27. og 28. april 2024.

Landsmøtet 

Slekt og Data er en medlemstyrt organisasjon. Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ og avholdes annethvert år. Landsmøtet velger et styre som leder organisasjonen mellom landsmøtene. Alle medlemmer i Slekt og Data har rett til å foreslå seg selv eller andre medlemmer til styret eller andre valgbare verv. Forslagene sendes valgkomiteen.

Tidspunkt og frister

Det ordinære Landsmøtet holdes hvert annet år innen utgangen av april måned. Senest tre måneder før Landsmøtet skal medlemmene varsles om berammelsen gjennom informasjon på organisasjonens hjemmeside.

Innkalling med dagsorden og møtedokumenter gjøres kjent for medlemmene minst 14 dager før møtet. Innkalling og møtedokumenter gjøres tilgjengelig for medlemmer på organisasjonens hjemmeside, samt som nyhetsmelding og e-postutsendelse til organisasjonens medlemmer.

Forslag som ønskes fremmet på det ordinære Landsmøtet, må være innsendt til Slekt og Datas styre senest 6 uker før dette skal avholdes.

Deltakelse

Representanter til Landsmøtet velges på årsmøtet til distriktslaget, som må være avholdt minst to uker før Landsmøtet. I distriktslag uten representantskap har alle tilstedeværende medlemmer stemmerett og kan foreslå kandidater. I distriktslag som har etablert representantskap velger dette landsmøterepresentanter.

Hvert distriktslag har rett til å sende en stemmeberettiget representant til Landsmøtet for hvert påbegynt 100 medlemmer tilknyttet distriktslaget. Utover to representanter kan distriktslaget sende en representant for hvert påbegynte 200 medlemmer tilknyttet distriktslaget. Det er antallet medlemmer ved siste årsskifte som avgjør.(Se tabell over antall delegater per distriktslag fordelt på medlemstall).

Det enkelte distriktslag kan velge å sende alle sine delegater til landsmøtet, eller la seg representere ved fullmakt(er) fordelt på en eller flere delegater. Valgresultatet må være styret i hende senest en uke før Landsmøtet. Alle medlemmer (jfr. § 3) kan delta på Landsmøtet som observatører med talerett.

Styret innkaller til ekstraordinært Landsmøte når det finner det nødvendig, eller når minst 1/5 av organisasjonens medlemmer forlanger det. Innkalling til ekstraordinært Landsmøte skjer med minst 14 dagers varsel. Landsmøtet velger møteleder.

Saker som behandles på landsmøtet

På det ordinære Landsmøtet skal følgende behandles:

 1. Styrets årsberetning og revidert regnskap
 2. Eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte
 3. Retningsgivende budsjettrammer for inneværende og neste år
 4. Kontrollkomitéens beretning
 5. Kontingent for de neste år for Slekt og Datas samlede (sentrale og lokale) virksomhet og andelen som gis som tilskudd til distriktslagene
 6. Andre saker som er nevnt i innkallingen

Videre skal det foretas følgende valg:

 1. Styre, i henhold til vedtektenes § 11
 2. Kontrollkomité, i henhold til vedtektenes §13
 3. Revisor
 4. Valgkomité, i henhold til vedtektenes p§ 12
 5. Valg av reisefordelingskomité, i henhold til vedtektenes §10

Reisefordeling for valgte landsmøterepresentanter 

For å sikre en rettferdig kostnadsfordeling mellom distriktslagene, blir reisekostnadene fordelt basert på gjennomsnittlig reisekostnad for de valgte etter følgende modell:

Alle distriktslag får dekket fulle reisekostnader for én representant. De øvrige valgte representanter med stemmerett leverer inn dokumenterte reiseutlegg etter spesifiserte regler angitt av styret. På det grunnlag utregnes gjennomsnittlig reisekostnad pr. valgte representant. De distriktslag som har hatt utgifter lavere enn gjennomsnittet betaler inn differansen, mens de som har hatt utgifter utover gjennomsnittet får dekket det overskytende. Styret fastsetter nærmere regler for beregning av kostnader.

Annonse:

banner ad