Slekt og Datas landsmøte 2018

Landsmøtet 2018 finner sted 28. og 29. april i Tønsberg på Hotel Klubben.

Velkommen til landsmøtet 2018 

Landsmøtet 2018 finner sted 28. og 29. april i Tønsberg på Hotel Klubben. Møtet starter med registrering og lunsj fra klokken 11.30 lørdag og avslutter innen kl. 16.00 søndag. 

Program

Les programmet for landsmøtet her, eller last programmet ned som pdf

Sakspapirer

Innkalling med dagsorden og møtedokumenter vil bli lagt fortløpende ut på denne siden, minst 14 dager før landsmøtet. Forslag som ønskes fremmet på det ordinære Landsmøtet, må være innsendt til Slekt og Datas styre senest 6 uker før landsmøtet skal avholdes.

Saker som behandles på landsmøtet

På det ordinære Landsmøtet skal følgende behandles:

 1. Styrets årsberetning og revidert regnskap
 2. Eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte
 3. Retningsgivende budsjettrammer for inneværende og neste år
 4. Kontrollkomitéens beretning
 5. Kontingent for de neste år for Slekt og Datas samlede (sentrale og lokale) virksomhet og andelen som gis som tilskudd til distriktslagene
 6. Andre saker som er nevnt i innkallingen

Videre skal det foretas følgende valg:

 1. Styre, i henhold til vedtektenes § 11
 2. Kontrollkomité, i henhold til vedtektenes §13
 3. Revisor
 4. Valgkomité, i henhold til vedtektenes p§ 12
 5. Valg av reisefordelingskomité, i henhold til vedtektenes §10

Deltakelse

Representanter til Landsmøtet velges på årsmøtet til distriktslaget, som må være avholdt minst to uker før Landsmøtet. I distriktslag uten representantskap har alle tilstedeværende medlemmer stemmerett og kan foreslå kandidater. I distriktslag som har etablert representantskap velger dette landsmøterepresentanter.

Hvert distriktslag har rett til å sende en stemmeberettiget representant til Landsmøtet for hvert påbegynt 100 medlemmer tilknyttet distriktslaget. Utover to representanter kan distriktslaget sende en representant for hvert påbegynte 200 medlemmer tilknyttet distriktslaget. Det er antallet medlemmer ved siste årsskifte som avgjør. (Se tabell over antall delegater per distriktslag fordelt på medlemstall).

Det enkelte distriktslag kan velge å sende alle sine delegater til landsmøtet, eller la seg representere ved fullmakt(er) fordelt på en eller flere delegater. Valgresultatet må være styret i hende senest en uke før Landsmøtet. Alle medlemmer (jfr. § 3) kan delta på Landsmøtet som observatører med talerett.

Kontaktpersoner

Anne Schiøtz

Anne Schiøtz

Generalsekretær

generalsekretar@slektogdata.no

Annonse:

banner ad