Slekt og Datas landsmøte 2020

Velkommen til landsmøte lørdag 10. oktober klokken 13.00.

Slekt og Datas landsmøte 10. oktober 2020

Landsmøtet 2020 finner sted Lillehammer på Scandic Lillehammer Hotel 10. oktober fra kl. 13.00 - 16.00. De formelle landsmøtesakene vil bli gjennomført både for delegater som er fysisk eller digitalt til stede. 

På grunn av Covid-19 blir dessverre landsmøtet kraftig nedskalert sammenlignet med de opprinnelige planene. Det er satt en grense på 50 personer fysisk til stede. Alle regler til god avstand vil bli holdt. Vi følger fortløpende rådene fra Folkehelseinstituttet og det kan bli endringer helt frem til selve landsmøte. 

Saker som behandles på landsmøtet

På det ordinære Landsmøtet skal følgende behandles:

 1. Styrets årsberetning og revidert regnskap
 2. Eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte
 3. Kontrollkomitéens beretning
 4. Kontingent for de neste år for Slekt og Datas samlede (sentrale og lokale) virksomhet og andelen som gis som tilskudd til distriktslagene
 5. Retningsgivende budsjettrammer for inneværende og neste år
 6. Andre saker som er nevnt i innkallingen. For 2020 er dette forslag til nye vedtekter og revidert tiltaksplan. Vi mottok ingen forslag fra medlemmer innen fristen som var medio mars. 

Videre skal det foretas følgende valg:

 1. Styre, i henhold til vedtektenes § 11
 2. Kontrollkomité, i henhold til vedtektenes §13
 3. Revisor
 4. Valgkomité, i henhold til vedtektenes p§ 12
 5. Valg av reisefordelingskomité, i henhold til vedtektenes §10

Deltakelse

Representanter til Landsmøtet velges på årsmøtet til distriktslaget, som må være avholdt minst to uker før Landsmøtet. I distriktslag uten representantskap har alle tilstedeværende medlemmer stemmerett og kan foreslå kandidater. I distriktslag som har etablert representantskap velger dette landsmøterepresentanter.

Hvert distriktslag har rett til å sende en stemmeberettiget representant til Landsmøtet for hvert påbegynt 100 medlemmer tilknyttet distriktslaget. Utover to representanter kan distriktslaget sende en representant for hvert påbegynte 200 medlemmer tilknyttet distriktslaget. Det er antallet medlemmer ved siste årsskifte som avgjør. (Se tabell over antall delegater per distriktslag fordelt på medlemstall).

Det enkelte distriktslag kan velge å sende alle sine delegater til landsmøtet, eller la seg representere ved fullmakt(er) fordelt på en eller flere delegater. Valgresultatet må være styret i hende senest en uke før Landsmøtet. Alle medlemmer (jfr. § 3) kan delta på Landsmøtet som observatører med talerett.