Slekt og Datas landsmøte 2022

Innkalling

 

Velkommen til landsmøte!

 

Slekt og Datas styre kaller med dette inn til Slekt og Datas landsmøte 2022.  

TID: 2. april kl. 11.30. til 3. april kl. 16.00. 

Fra 11.30 til 13.00 er det registrering og lunsj. Selve programmet starter kl. 13.00.

STED: Oslo, hotell Scandic St. Olavs plass.
 

PÅMELDINGSSKJEMA
 

Saker som behandles på landsmøtet

På det ordinære Landsmøtet skal følgende behandles:

 1. Styrets årsberetning og revidert regnskap
 2. Eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte
 3. Kontrollkomitéens beretning
 4. Kontingent for de neste år for Slekt og Datas samlede (sentrale og lokale) virksomhet og andelen som gis som tilskudd til distriktslagene
 5. Retningsgivende budsjettrammer for inneværende og neste år
 6. Andre saker som er nevnt i innkallingen. For 2020 er dette forslag til nye vedtekter og revidert tiltaksplan. Vi mottok ingen forslag fra medlemmer innen fristen som var medio mars. 

Videre skal det foretas følgende valg:

 1. Styre, i henhold til vedtektenes § 11
 2. Kontrollkomité, i henhold til vedtektenes §13
 3. Revisor
 4. Valgkomité, i henhold til vedtektenes p§ 12
 5. Valg av reisefordelingskomité, i henhold til vedtektenes §10

   

Hvem kan delta?

Representanter til Landsmøtet velges på årsmøtet til distriktslaget, som må være avholdt minst to uker før Landsmøtet. I distriktslag uten representantskap har alle tilstedeværende medlemmer på årsmøtet stemmerett, og kan foreslå kandidater. I distriktslag som har etablert representantskap velger dette landsmøterepresentanter.

Hvert distriktslag har rett til å sende én stemmeberettiget representant til Landsmøtet for hvert påbegynt 100 medlemmer tilknyttet distriktslaget. Utover to representanter kan distriktslaget sende en representant for hvert påbegynte 200 medlemmer tilknyttet distriktslaget. Det er antallet medlemmer ved siste årsskifte som avgjør. Oversikt over antall delegater per distriktslag fordelt på medlemstall blir tilgjengelige i januar. 

Det enkelte distriktslag kan velge å sende alle sine delegater til landsmøtet, eller la seg representere ved fullmakt(er) fordelt på en eller flere delegater. Valgresultatet må være styret i hende senest en uke før Landsmøtet. Alle medlemmer (jfr. § 3) kan delta på Landsmøtet som observatører med talerett.

Se oversikt over antall delegater per distrikt i 2022


Hva koster det?

Slekt og Data sentralt dekker følgende:

Delegat:
Reise og opphold for landsmøtet for én delegat per lag.
Andre delegater: Lagene betaler selv opphold, samt reise basert på reiseutjevning. 
Observatør: Laget betaler både reise og opphold (uten reiseutjevning).

Reiseutjevning:

For å sikre en rettferdig kostnadsfordeling mellom distriktslagene, blir reisekostnadene fordelt basert på gjennomsnittlig reisekostnad for de valgte etter følgende modell:

Alle distriktslag får dekket fulle reisekostnader for én representant. De øvrige valgte representanter med stemmerett leverer inn dokumenterte reiseutlegg etter spesifiserte regler angitt av styret. På det grunnlag utregnes gjennomsnittlig reisekostnad pr. valgte representant. De distriktslag som har hatt utgifter lavere enn gjennomsnittet betaler inn differansen, mens de som har hatt utgifter utover gjennomsnittet får dekket det overskytende. Styret fastsetter nærmere regler for beregning av kostnader.

 

Frister:

31. desember - Frist for å foreslå hvem som skal få Slekt og Datas heders- og ærespris.

31. desember - Frist for å sende inn forslag til valgkomiteen.​

Januar -  Informasjon om påmelding og antall delegater per distriktslag sendes ut til distriktslagene.

1. mars - Frist for å melde på deltakere til landsmøtet (foreløpig).

18. februar - Frist for å sende inn forslag til landsmøtesaker. ​

18. mars - Sakspapirer til landsmøtet legges ut på denne nettsiden.  ​

22. mars - Frist for å sende inn endelig liste over landsmøtedeltagere.

31. mars - Alle distriktslag må ha avholdt sine årsmøter og sendt inn revidert årsregnskap og årsmøteprotokoll. ​

31. mars - I følge vedtektene må distrikts- og lokallag ha avholdt årsmøtet sitt innen utgangen av mars. Fordi  landsmøtet er så tidlig i år, anbefaler vi å avholde årsmøtet ekstra tidlig, så dere rekker å velge delegater og melde dem på innen fristen 22. mars. 

2.-3. april - Landsmøte  

Send inn forslag til

Slekt og Datas styre står alltid på valg på hvert landsmøte. Hvis du kjenner noen (deg selv eller andre), om hadde passet til å sitte i styret, så kan du foreslå personen for valgkomiteen. Valgkomiteen vurderer alle forslag, og lander til slutt på en innstilling, som legges frem for landsmøtet. 

Det skal også velges medlemmer til valgkomiteen og til kontrollkomiteen. 

Har dere forslag til styremedlemmer, så send dem til valgkomiteen inn 31. desember.>> Informasjon fra valgkomiteen
 

>> Send mail til valgkomiteen
 

Noen som fortjener en pris? 

Kjenner du noen som fortjener Slekt og Datas hederspris eller vår nasjonale ærespris?

Frist for å foreslå kandidater til pris er 31. desember 2021. 

>> Les om prisene

>> Skjema for å melde inn kandidater til en pris 
 

Landsmøtet behandler prinsipielle og overordnede saker for organisasjonen. Har dere forslag til saker av en slik karakter, som dere ønsker skal tas opp på landsmøtet? Da kan dere sende dem inn som forslag til styret. 

Forslagene tas  opp i styret, som avgjør om forslaget skal tas opp som landsmøtesak eller ikke. Hvis forslaget ikke blir tatt opp, er det lov til å ta det opp igjen under selve landsmøtet.

 

Forslagene sendes til  generalsekretar@slektogdata.no innen 18. februar.

Kontaktpersoner

Lina Bjelland Myrvoll

Lina Bjelland Myrvoll

Generalsekretær

generalsekretar@slektogdata.no

Annonse:

banner ad

Annonse:

banner ad