Normer for retningslinjer for lokale grupper

Distriktslagene kan opprette lokale grupper innenfor sitt distrikt. Den lokale gruppen er direkte underlagt distriktslaget. En lokal gruppe har ikke et eget styre eller egen økonomi, men må ha minimum en kontaktperson som har ansvar for gruppens aktiviteter.

Retningslinjer for Slekt og Data <navn på geografisk eller interesse- område>

Vedtatt på stiftelsesmøtet <dato>
Sist revidert <dato>

I. NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP
§ 1. Navn
§ 2 Formål
§ 3. Gruppens virksomhet
§ 4. Medlemskap
§ 5. Kontingent
§ 6. Regnskap og økonomi
§ 7. Tilhørighet
§ 8. Profilering og felles funksjoner

II. LEDELSE
§ 9. Sammensetning
§ 10. Ansvar

III. FORSKJELLIGE BESTEMMELSER
§ 11. Nøytralitet
§ 12. Endring av retningslinjer

V. OPPLØSNING
§ 13. Opphør av gruppen


I. NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP 

§ 1. Navn 

Gruppens navn er Slekt og Data <navn på geografisk område eller interessefelt>.
Gruppen er en gruppe i Slekt og Data <distriktsnavn>.

§ 2 Formål

Gruppens formål er å skape møteplasser og tilbud for alle som er interessert i slekts- og personhistorier, og legge til rette for at disse historiene blir funnet, bevart og formidlet. Den lokale gruppen skal fremme slektsforskning og skape forståelse for den verdien slektshistorie har for vår identitet og kulturarv.

§ 3. Gruppens virksomhet

Formålet fremmes ved at gruppen skal:

  • Stimulere til slektsforskning og gi medlemmene kunnskap og inspirasjon slik at de blir i stand til å finne, bevare og formidle sin egen historie.
  • Arrangere møteplasser, kurs og andre kompetansehevende tiltak og legge til rette for faglig fellesskap og kunnskapsdeling.
  • Oppfordre til, organisere og koordinere dugnadsinnsats for å bevare, transkribere og digitalisere kilder som er verdifulle for vår kulturarv, og gjøre disse tilgjengelig.

§ 4. Medlemskap

Medlemskap i Slekt og Data er åpent for alle. Det er kun personlige, betalende medlemmer som har stemmerett. Medlemmene får tilbud om å fornye medlemskapet en gang i året. Ved innmelding Slekt og Data blir medlemmet tilknyttet et valgfritt distriktslag og kan også velge tilknytning til lokallag eller grupper.

§ 5. Kontingent

Kontingenten fastsettes av landsmøtet til Slekt og Data og betales forskuddsvis. Slekt og Data krever inn medlemskontingenten. Kontingenten som betales til Slekt og Data dekker medlemskapet i den lokale gruppen.

§ 6. Regnskap og økonomi

Gruppen har ikke egen økonomi og kan ikke inngå økonomiske forpliktelser. Gruppen kan søke distriktslaget om økonomisk støtte ved behov. Andre inntekter som gruppen skaffer seg, er gruppens egne.

§ 7. Tilhørighet

Gruppen rapporterer til distriktslaget. Lederen/kontaktpersonen har møterett til distriktslagets sine styremøter med uttalerett vedrørende saker som gjelder sin lokale gruppe, og møteplikt når han/hun er innkalt til styremøte i distriktslaget.

§ 8. Profilering og felles funksjoner

Gruppen benytter kommunikasjonsprofilen til Slekt og Data i all markedsføring og profilering. Gruppen synliggjør og informerer om sine aktiviteter under eget område på Slekt og Data sine nettider. Gruppen benytter medlemssystemet og samhandlingsplattformen til Slekt og Data.

All vesentlig informasjon lagres i Slekt og Data sitt felles arkiv.

II. LEDELSE

§ 9. Sammensetning

Gruppen ledes av minst en leder eller kontaktperson.

§ 10. Ansvar

Lederens eller kontaktpersonens oppgave er å forvalte og lede gruppens arbeid i samsvar med gruppens formål.

III. FORSKJELLIGE BESTEMMELSER 

§ 11. Nøytralitet

Gruppen er nøytral med hensyn til norsk språk, livssyn og partipolitikk. Gruppen er nøytralt når det gjelder valg av programvare (slektsprogram) og maskinvare, og har ingen økonomiske interesser hos program- og maskinvareleverandører.

§ 12. Endring av retningslinjer 

Gruppens retningslinjer skal være i samsvar med Slekt og Data sine vedtekter og landsmøtevedtak.

V. OPPLØSNING 

§ 13. Opphør av gruppen

Ved opphør av Slekt og Data <geografisk eller interesse- område> eller at gruppen "sovner inn" forvalter distriktslaget eventuelle aktiva i den lokale gruppen.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler