Formål og Vedtekter Sør-Trøndelag

Organisasjonens formål er å skape møteplasser og tjenester for alle som er interessert i person- og slektshistorie og gjennom dette legge til rette for at disse historiene blir funnet, bevart og formidlet. Organisasjonen skal fremme slektsforskning og skape forståelse for den verdien slektshistorie har for vår identitet og kulturarv.​

Vedtekter for Slekt og Data Sør-Trøndelag

Etablert 26. mai 1994

Revidert på ekstraordinært årsmøte 6.oktober 2016.

§1: Navn

Lokallagets navn er Slekt og Data Sør-Trøndelag og det er et lokallag av Slekt og Data i Sør-Trøndelag fylke.

§2: Formål

Lokallagets formål er å gi Slekt og Data sine medlemmer lokale tilbud og tjenester ved å:

 1. Skape et lokalt forum for slekts- og personhistorie hvor databehandling og internett brukes som hjelpemiddel.
 2. Spre kunnskap om dette og for øvrig å stimulere til slektsforskning i sitt område.
 3. Organisere og koordinere medlemmenes arbeid i forbindelse med databehandling av genealogisk kildemateriale, samt å stimulere slikt arbeide.

§3: Nøytralitet

Lokallaget er nøytralt i forhold til religion og politikk. Lokallaget har ingen økonomiske interesser i maskin- eller programvare.

§4: Tilknytning

Medlemskap i Slekt og Data kan kun tegnes av privatpersoner. Medlemskap i Slekt og Data Sør-Trøndelag oppnås av alle medlemmer i Slekt og Data med postadresse i Sør-Trøndelag.

Endringer i medlemskap og lokallagstilknytning skjer etter de til enhver tid gjeldende regler fastsatt av Slekt og Data

§5: Kontingent

Medlemskontingenten i Slekt og Data kreves inn sentralt. Lokallaget får overført midler fra foreningen som en andel av foreningens kontingent basert på antall betalende medlemmer med tilknytning til lokallaget. Reglene for dette fastsettes av Slekt og Data sitt landsmøte.

Den årlige kontingenten til Slekt og Data samt andelen til lokallagene fastsettes av Landsmøtet i Slekt og Data.

Slekt og Data Sør-Trøndelag kan ved møte, kursvirksomhet og andre aktiviteter i tråd med foreningens formål, skaffe seg ytterligere inntekter.

 

§6: Styret

Slekt og Data Sør-Trøndelag ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. De lokale gruppene bør være representert i styre.

 • Styrets medlemmer velges av årsmøtet for 2 år.
 • Lederen velges for 1 år.
 • Varamedlemmer velges for 1 år


Gjenvalg kan finne sted. Det søkes og oppnå kontinuitet i styret. Styret konstituerer seg selv med nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem.


Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme

 

§7 Årsmøte

Lokallagets virksomhet følger kalenderåret.
Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned.


Innkalling med dagsorden og bilag sendes medlemmene og Slekt og Data pr. e- post og med posten for de som ikke har oppgitt e-post adresse, slik at alle får minst 14 dagers varsel.


Årsmøtets saksliste skal inneholde:

 

 1. Åpning
 2. Godkjenning av fullmakter
 3. Valg av møteleder og referent, samt to til å undertegne protokoll
 4. Styrets beretning om siste års virksomhet
 5. Regnskap for siste års virksomhet med revisors beretning
 6. Innkomne forslag
 7. Budsjettforslag for inneværende år
 8. Valg:
 • Leder
 • Styremedlemmer og varamedlemmer
 • Revisor
 • Valgkomité ( 3 stk)

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad