Retningslinjer for utdeling av hedersbetegnelser

Slekt og Data er en frivillig organisasjon hvor det meste av aktiviteten først og fremst er basert på frivillig innsats og engasjement. Gjennom årene er det en rekke personer som har bidratt med ekstraordinær innsats og gjennom dette styrket organisasjonen og slektsforskningen i Norge. For å hedre disse personene har Slekt og Data mulighet til å dele ut tre ulike hedersbetegnelser.

1. Tre ulike hedersbetegnelser

Slekt og Data mulighet til å dele ut tre ulike hedersbetegnelser:

1.1. Slekt og Datas Ærespris

Slekt og Datas Ærespris er den høyeste utmerkelsen du kan få i organisasjonen.

Slekt og Datas Ærespris kan tildeles personer som ikke bare har bidratt med ekstraordinær innsats, men som gjennom sitt virke gjennom flere år også har brakt Slekt og Data og slektsforskningen i Norge et steg videre.

Æresprisen kan kun tildeles medlemmer i Slekt og Data, samarbeidende foreninger/ organisasjoner/ institusjoner eller ansatte. Det er ingen automatikk i at priser deles ut årlig, men kun når det er funnet verdige kandidater. Prisen består av et diplom og et fat.

1.2. Slekt og Datas nasjonale Hederspris

Slekt og Datas nasjonale Hederspris kan tildeles personer som over kortere eller lengre tid, og uten egen fortjeneste, har gjort en ekstraordinært stor og viktig innsats til fordel for hele organisasjonen og/eller på annen måte bidratt til å styrke slektsforskningen nasjonalt.

Hedersprisen kan deles ut enten for utførelse av enkeltoppgaver eller for ivaretakelse av viktige funksjoner i organisasjonen over tid. Den nasjonale Hedersprisen kan kun tildeles medlemmer i Slekt og Data, samarbeidende.

1.3. Slekt og Datas lokale Hederspris

Den lokale Hedersprisen kan tildeles personer som over kortere eller lengre tid og uten egen fortjeneste har gjort en ekstraordinært stor og viktig innsats til fordel for medlemmer eller organisasjonen i sitt distrikt.

Hederspriser kan deles ut enten for utførelse av enkeltoppgaver eller for ivaretakelse av viktige funksjoner i distriktslaget eller lokale lag eller grupper over tid. Hedersprisen kan kun tildeles medlemmer i Slekt og Data eller samarbeidende foreninger/organisasjoner/institusjoner lokalt. Prisen består av et diplom og en liten glassbjørn.

2. Utvelgelse og tildeling 

2.1. Æresprisen og nasjonale Hederspriser

Det er valgkomiteen som velger ut personer til Æresprisen og nasjonale Hederspriser. Forslag på kandidater til Æresprisen og nasjonale Hederspriser kan fremmes av alle medlemmer, inkludert Slekt og Datas styre og valgkomiteen selv. Oppfordring om å foreslå kandidater skal med jevne mellomrom, og i god tid før selve utdelingen, kunngjøres gjennom organisasjonens informasjonskanaler.

Forslag til kandidater må være sent til valgkomiteen senest 31. desember før landsmøte. Alle forslag må inneholde nødvendige opplysninger om kandidaten og en maks en sides begrunnelse for hvorfor vedkommende er foreslått. Komiteen vil vurdere begrunnelsen og om nødvendig innhente flere opplysninger om kandidaten.

Forslagene skal vurderes enkeltvis uten hensyn til antall innkomne forslag. Komiteens vedtak om tildeling er endelig, og blir oversendt styret i Slekt og Data til orientering senest 1. mars påfølgende år, sammen med skriftlig begrunnelse for tildeling av hver pris (maks en side per pris).

Det er styret i det enkelte distriktslag som velger ut og tildeler hedersprisen lokalt. Forslag på kandidater til den lokale hedersprisen kan fremmes av alle medlemmer i distriktslaget. Alle forslag må inneholde nødvendige opplysninger om kandidaten og en begrunnelse for hvorfor vedkommende er foreslått. Styret vil vurdere begrunnelsen og om nødvendig innhente flere opplysninger om kandidaten. Forslagene skal vurderes enkeltvis uten hensyn til antall innkomne forslag.

2.2. Lokale Hederspriser

Det er styret i det enkelte distriktslag som velger ut og tildeler hedersprisen lokalt. Forslag på kandidater til den lokale hedersprisen kan fremmes av alle medlemmer i distriktslaget. Alle forslag må inneholde nødvendige opplysninger om kandidaten og en begrunnelse for hvorfor vedkommende er foreslått. Styret vil vurdere begrunnelsen og om nødvendig innhente flere opplysninger om kandidaten. Forslagene skal vurderes enkeltvis uten hensyn til antall innkomne forslag.

3. Når og hvor deles prisen ut

3.1. Æresprisen og nasjonale Hederspriser

Det bør være en festlig og høytidelig ramme rundt overrekkelsen av Slekt og Datas Ærespris og den nasjonale Hederspris. Som hovedregel skal tildelte hederspriser bli overrakt under festmiddagen i forbindelse med organisasjonens landsmøte, men overrekkelser kan unntaksvis også finne sted i forbindelse med tillitsmannskonferanser, jubileumsarrangementer, nasjonale eller lokale slektsforskerdager eller andre arrangementer i regi av Slekt og Data, hvor det er mulig å få prismottaker til å være til stede.

Overrekkelsen av priser bør foretas av Slekt og Datas leder eller en person utpekt av denne, for eksempel lederen av valgkomiteen. Det er et ønskelig at prismottaker ikke på forhånd vet at han eller hun er tildelt pris. Det er styreleder eller nestleder i distriktslaget som har ansvar for å invitere prismottaker til prisutdelingen.

Slekt og Data dekker utgifter for reise og opphold for personer som får Slekt og Datas Ærespris eller den nasjonale Hedersprisen. Innstillinger og begrunnelser skal formidles til administrasjonen som har ansvar for å offentliggjøre tildelingene og begrunnelsene på nettsiden etter utdelingen. Informasjonen skal også arkiveres Office365 slik at man til enhver tid har oversikt over hvem som har mottatt hvilken pris og når dette har funnet sted.

3.2. Lokale Hederspriser

Det bør være en festlig og høytidelig ramme rundt overrekkelsen av prisen. Den lokale hedersprisen deles som hovedregel ut på distriktslagets årsmøte. Innstillinger og begrunnelser skal offentliggjøres på nettsiden etter utdelingen. Informasjonen skal også arkiveres Office365 slik at man til enhver tid har oversikt over hvem som har mottatt hvilken pris og når dette har funnet sted.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler