Om organisering av lokale lag og lokale grupper

Her kan du lese litt mer om mulighetene for å opprette et lokalt tilbud der du bor.

Lokal tilhørighet og faglig fellesskap

Slekt og Data ønsker flest mulige møteplasser hvor alle som er interessert i person- og slektshistorie kan bli en del av et faglig fellesskap hvor man deler kunnskap og hjelper hverandre i arbeidet med å finne sine røtter. 

Hvis du savner et tilbud der du bor er du velkommen til å ta kontakt med ditt distriktslag og foreslå muligheten for å starte et lokalt tilbud. Distriktslaget vil kunne hjelpe deg med å starte opp lokallaget og informere om dette på nettsider m.m.

Hvor kan man danne nye lag eller grupper?

Et lokalt lag eller en lokal gruppe kan dannes der det er naturlig for medlemmer å møtes, og hvor det anses å være for lang vei til andre lokallag eller distriktslaget. Det er distriktslaget som formelt oppretter lokale lag og/eller lokale grupper i sitt virkeområde og som godkjenner endelige vedtekter og retningslinjer.

Lokallagets eller lokalgruppas navn skal som hovedregel være Slekt og Data pluss navnet på det aktuelle geografiske område. Lokale slektshistorielag som ønsker å slutte seg til Slekt og Data, kan gis mulighet til å beholde det opprinnelige navn og logo. Likevel må det tydelig fremgå at laget er tilsluttet Slekt og Data.

Hva kreves for å starte et lag eller en gruppe?

Formålet med både lag og grupper er å skape et faglig fellesskap for medlemmene i sitt nærområde og oppfylle formålet i Slekt og Data som er:

Slekt og Data skal skape møteplasser og tjenester for alle som er interessert i person- og slektshistorie og gjennom dette legge til rette for at disse historiene blir funnet, bevart og formidlet. Vi skal fremme slektsforskning og skape forståelse for den verdien slektshistorie har for vår identitet og kulturarv.

For å oppnå formålet kan tilbudet lokalt for eksempel være:  

  • Å lage ulike former for møter og/eller arrangement som tilfører medlemmene kunnskap og inspirasjon om slektsforskning. Det kan eksempelvis være jevnlige møter som innledes med et foredrag og etterfølges av god tid til å drøfte en slektsnøtt eller to over en kopp kaffe. Eller enklere møter hvor man samles jevnlig, hjelper hverandre og deler erfaringer med andre likesinnede.  
  • Å oppfordre til - og organisere og koordinere frivillig arbeid for å bevare, transkribere og digitalisere lokale kilder som er verdifulle for vår kulturarv.

Får man hjelp til å komme i gang?

Distriktslaget vil kunne hjelpe deg med å starte opp tilbudet lokalt og informere om dette på sine nettsider m.m. Den lokale gruppen må selv utarbeide møteprogram og arrangement og lignende. Men det er mye inspirasjon å hente fra andre lag og grupper og fra nettsidene til Slekt og Data. Det er også utarbeidet en del felles materiale som du kan få tilgang på,  og det er utarbeidet en egen profilmal for Slekt og Data med ferdige maler.

Alle lokale lag og grupper vil få sin egen lokale hjemmeside på www.slektogdata hvor man kan få hjelp til å informere om tilbudet. Og nye lag og grupper har også rett til spalteplass i distriktslagets medlemsblad eller nyhetsbrev.

Økonomi og kontakt med distriktslaget

Slekt og Data er en frivillig organisasjon og finansieres gjennom den årlige medlemskontingenten, hvor en andel går som direkte tilskudd til distriktslagene, basert på antall betalende medlemmer tilknyttet distriktslaget.

De lokale lagene og gruppene kan søke sitt distriktslag om økonomisk støtte til lokale aktiviteter o.l. "Håndkassa" og andre inntekter som skaffes lokalt, tilhører det lokale laget eller den lokale gruppen.

Lederen av lokallaget eller -gruppen skal holde distriktslagets styre orientert om aktiviteten lokalt. 

Det er distriktslaget som fastsetter på hvilke måter representanter for lokale lag og lokale grupper skal delta på landsmøter og lignende.

Medlemskap

  • Alle medlemmer i Slekt og Data melder seg inn sentralt via organisasjonens nettside www.slektogdata.no. Medlemskontingenten i Slekt og Data kreves inn sentralt og de lokale lagene eller gruppene har ikke noe arbeid med dette. Det er landsmøtet som bestemmer kontingenten.
  • Alle som er interessert i person- og slektshistorie er velkomne som medlemmer, uavhengig av erfaring, datakompetanse og alder.
  • Alle som er med i et lokalt lag eller en lokal gruppe er medlem av Slekt og Data og tilknyttet det distriktslaget som den lokale laget/gruppen er tilknyttet.

Hva er forskjellen på et lokalt lag eller en lokal gruppe?

Både lag og grupper er tilknyttet distriktslaget i sitt område, men forskjellen er at lokallaget er mer formelt organisert enn en gruppe.

Et lokallag er en selvstendig juridisk enhet med organisasjonsnummer og eget valgt styre med ansvar for egen økonomi.

  • Lokallaget er registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene.
  • Lokallaget har eget styre som velges på årsmøtet som holdes en gang i året.

En lokalgruppe er, i motsetning til lokallag, ikke en egen juridisk enhet og har ikke egen økonomi.

  • En lokalgruppe må kun ha en leder eller kontaktperson.
  • En lokalgruppe kan ikke på egen hånd inngå avtaler av økonomisk og juridisk art med offentlige og private institusjoner.

Slekt og Data - organisering av lokallag og lokale grupper

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad