Skolearkiver

I skolearkiver kan du finne opplysninger om en elev og hvordan han eller hun gjorde det på skolen. Men kan også finne dystre fortellinger om straff og fattigdom.

Foto: Simen Baardseth/Domkirkeodden

Finn elever i klasselister og karakterprotokoller

Den første skoleloven får vi i 1739. Da ble det sagt at der folketettheten tilsa det, skulle det etableres faste skoler. Ellers skulle det være omgangsskoler.

Om vi ønsker å finne elever i kildene kan vi bruke klasselister og karakterprotokoller fra skolene. Gjennom disse skoleprotokollene vil vi få både personopplysninger og samfunnshistorie. På elevkortene kan man finne opplysninger om elevens navn, fødselsdato, foreldrenes navn, adresse og fars yrke, i tillegg til de årlige karakterresultatene. Noen steder kan det også finnes bilder av eleven.

Oppbevares ulike steder

Arkivene etter skolene er stort sett bevart i kommunale arkiver eller byarkiv. Men de kan også være avlevert til statsarkiv, museer eller kan fortsatt befinne seg på skolene. Noen av dem finnes også avfotografert og/eller digitaliserte hos Slekt og Data, Digitalarkivet og Digitalpensjonatet. Klausul på disse arkivene er 60 år.

Merk imidlertid at det ikke finnes skolearkiver fra alle skoler. Noen steder ble gjerne elevkort makulert etter en tid.

Protokoller med dystre detaljer

I arkivene etter skolene kan vi også finne andre type protoller, som kan gi oss enda flere opplysninger:

  • Fraværsprotokoll: Disse protokollene ga opplysninger om grunnen til fravær. Det kunne være sykdom, tillatt fravær eller fravær uten tillatelse (skulk). Noen elever ble også holdt hjemme på grunn av mangel på sko og klær.
  • Utskrivningsprotokoll: De forteller om adresseforandringer, utvandringer, konfirmasjon eller død.
  • Straffeprotokoll: Elevens navn, dato for avstraffelsen og lærerens navn, samt et vitnes navn står oppført.
  • Protokoll over politianmeldte barn: I "Protokol over forsømmelige Børn og over de af Politiet for forseelser anmeldte Børn" førte skolens tilsynsutvalg en oversikt over hva de hadde gjort og hvordan straffen ble. Ofte var det fattigdom som førte til at det ble tyveri av frukt, jern (for videresalg), saft eller penger.
  • Protokoll for de som fikk økonomisk hjelp: Her ble det ført opp hva slags hjelp eleven fikk.

(Kilde: Slekt og Data nr 3/2002)

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad