Gravkart, gravregistre og forholdet til offentlighetsloven

Slekt og Data har et langt og godt samarbeid med kirkeverger over hele landet. Her kan dere lese litt om hvilket regelverk som vi forholder oss til.

Gravkart, gravregistre og forholdet til offentlighetsloven

Plikten til å føre gravregistre følger av Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd § 25, 2. ledd hvor det bestemmes at det

“For gravplassene skal det føres register over gravlagte med nødvendige opplysninger om ansvarlige eller fester til den enkelte grav.”

Videre fremgår det av Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd § 19 at:

 “I tillegg til gravkart etter § 4 skal det for hver gravplass foreligge et kronologisk register over alle gravlagte. Registret skal vise når og hvor de er gravlagt, hvem som er fester eller ansvarlig for frigrav, hvilke graver som er festet sammen og når feste utgår.”

Forskriften inneholder i § 4 nærmere bestemmelser om inndeling av gravplass og kirkegårdsmyndighetens plikt til å lage gravkart, digitale eller analoge gravkart.

Retten til innsyn i gravregister og gravkart

Videre poengteres det spesifikt i Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd § 19, 2. ledd at:

 “Retten til innsyn for andre reguleres av offentleglova. Opplysninger om anonyme gravlegginger og personlige forhold er undergitt taushetsplikt, og registerføreren skal avgi skriftlig taushetserklæring.”

Dette medfører at enhver kan fremme begjæring om innsyn i gravkart (digitale og analoge) og innsyn i gravregister (unntatt taushetsbelagte opplysninger om fester og dennes personlige forhold) i medhold av offentlighetslovens hovedregel om innsyn i § 3, sammenholdt med samme lovs § 9.

Det fremgår videre av samme lovs § 7, som omhandler bruk av offentlig informasjon, at;

“Informasjon som det er gitt tilgang til etter lova her eller anna lovgiving som gir ålmenta rett til innsyn i offentleg verksemd, kan brukast til eitkvart formål dersom ikkje anna lovgiving eller retten til ein tredjeperson er til hinder for det.”

Dette medfører at Slekt og Data, med bakgrunn i innhentede gravregistre, egne registreringer og bidrag, står fritt til å avgjøre bruken av disse data og skape sammenstillinger av data på nye måter i databaser.

 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad