Slekt og Datas formål og vedtekter

Slekt og Datas formål er å skape møteplasser og tjenester for alle som er interessert i person- og slektshistorie og gjennom dette legge til rette for at disse historiene blir funnet, bevart og formidlet. Organisasjonen skal fremme slektsforskning og skape forståelse for den verdien slektshistorie har for vår identitet og kulturarv.

Slekt og Datas vedtekter

Vedtatt på årsmøtet 20. mars 1993. Sist endret etter landsmøtet 23. og 24. april 2016.

§ 1. Navn

Organisasjonens navn er Slekt og Data. Genealogy Society of Norway er organisasjonens navn på engelsk. 

§ 2. Formål

Organisasjonens formål er å skape møteplasser og tjenester for alle som er interessert i person- og slektshistorie og gjennom dette legge til rette for at disse historiene blir funnet, bevart og formidlet. Organisasjonen skal fremme slektsforskning og skape forståelse for den verdien slektshistorie har for vår identitet og kulturarv.

§ 3. For å oppnå formålet, skal organisasjonen:

 • Være bindeledd mellom lag og medlemmer.
 • Styrke samarbeidet mellom distrikts- og lokallag og legge til rette for engasjement og aktivitet.
 • Tilføre medlemmene kunnskap og inspirasjon og legge til rette for faglig fellesskap og kunnskapsdeling lokalt og digitalt.
 • Utgi medlemsblad.
 • Arrangere kurs, seminarer og andre kompetansehevende tiltak.
 • Oppfordre medlemmer til å bevare og formidle egen historie.
 • Bidra til bevaring, transkribering og digitalisering av kilder som er verdifulle for vår kulturarv og gjøre disse tilgjengelig på internett.
 • Fremme organisasjonens budskap overfor politiske myndigheter og andre samfunnsaktører.
 • Delta i nordisk og internasjonalt samarbeid der dette er naturlig.
 • Bidra med andre tiltak for å oppfylle organisasjonens formål.
 • Organisasjonen er partipolitisk og religiøst en nøytral og uavhengig organisasjon.

§ 4. Medlemskap

Personlig medlemskap i Slekt og Data kan tegnes av privatpersoner; individuelt eller som husstandsmedlem.

Offentlige institusjoner som arkiver, bibliotek og museer, samt frivillige organisasjoner innen kulturvernfeltet kan tegne institusjons-medlemskap som gir tilgang til organisasjonens medlemsblad i elektronisk format og i papirversjon, og til organisasjonens øvrige åpne og lukkede tjenester. Organisasjonens styre fastsetter satsene for institusjonsmedlemskap.

Medlemskap gjelder for et kalenderår. Medlemskapet vil deretter bli automatisk fornyet såfremt ikke skriftlig oppsigelse er mottatt eller medlemmet, etter å ha mottatt betalingsvarsel, unnlater å betale kontingent.

§ 5. Distriktslag

Det kan etableres distriktslag for å ta seg av arbeidet innen distriktets virkeområde. Distriktslaget må være registrert i Brønnøysundregistrene og være en egen juridisk enhet med organisasjonsnummer. Opprettelse av vedtekter for distriktslaget må godkjennes av Slekt og Datas styre og for øvrig være i overensstemmelse med normregler fastsatt av Slekt og Datas Landsmøte.

Navnet på distriktslaget skal være Slekt og Data tilføyd det aktuelle geografiske navnet. Distriktslaget skal benytte samme profilmal som Slekt og Data. Dette for å sikre en tydelig, gjenkjennelig og nasjonal profil.

Personer som skal være tilknyttet et distriktslag må være medlem av Slekt og Data. Styret i Slekt og Data godkjenner opprettelse av et distriktslag og fastsetter grensene for det geografiske området distriktslaget har ansvar for.

Distriktslagene kan forelegges alle saker som antas å være av prinsipiell betydning. Hvis Slekt og Datas styre anser det for nødvendig skal lederen av distriktslaget innkalles når saken fremlegges for behandling av styret i Slekt og Data. Distriktslag får overført midler fra Slekt og Data som en andel av organisasjonens kontingent basert på antall betalende medlemmer med tilknytning til dette distriktslaget. Distriktslagets styre velges av medlemmene på et årsmøte.

Alternativt kan distriktslaget vedta å etablere et representantskap av lokallag og lokale grupper (jfr § 6) samt representanter for medlemmer uten tilknytning til lokale lag eller grupper. Vedtak om opprettelse av representantskap vedtas av distriktslagets årsmøte. Representantskapet velger styre og landsmøterepresentanter, behandler årsrapport og regnskap samt andre saker styret legger fram. Plassene i representantskapet fordeles til lag/grupper i forhold til antall medlemmer. Etablering av representantskap og regler for sammensetning må godkjennes av styret i Slekt og Data. Dersom det blir opprettet et representantskap har likevel medlemmene i distriktet møte- og talerett på representantskapsmøtene.

§ 6. Lokale lag og lokale grupper

Distriktslagene kan opprette og oppta som medlemmer etablerte foreninger og lag som lokale lag. Et lokallag er en selvstendig juridisk enhet med eget valgt styre med ansvar for egen økonomi. Distriktslaget kan også opprette lokale grupper som er direkte knyttet til distriktslaget. Disse har ikke eget budsjett, og er ikke en egen juridisk enhet.

Lokallagets og lokalgruppas navn skal som hovedregel være Slekt og Data tilføyd det aktuelle lokale navnet. Lokallagene og de lokale gruppene skal benytte samme profilmal som Slekt og Data. Dette for å sikre en tydelig, gjenkjennelig og nasjonal profil. Lokale slektshistorielag som ønsker å slutte seg til Slekt og Data skal gis mulighet til å beholde det opprinnelige navn og logo. Likevel må det tydelig fremgå at laget er tilsluttet Slekt og Data.

Distriktslaget vedtar retningslinjer for lokale grupper, basert på standard retningslinjer vedtatt av Slekt og Datas styre. Slekt og Datas styre skal godkjenne vedtatte retningslinjer. Styret har fullmakt til å utforme nærmere regler for lokallag.

§ 7. Organer

Organisasjonens organer er:

 1. Landsmøtet
 2. Styret
 3. Valgkomitéen
 4. Kontrollkomitéen
 5. Distriktslagene
 6. Lokale lag
 7. Lokale grupper
 8. Styrets faste komitéer 

§ 8. Landsmøtet

Det ordinære Landsmøtet holdes hvert annet år innen utgangen av april måned. Senest tre måneder før Landsmøtet skal medlemmene varsles om berammelsen gjennom informasjon på organisasjonens hjemmeside. Innkalling med dagsorden og møtedokumenter gjøres kjent for medlemmene minst 14 dager før møtet. Innkalling og møtedokumenter gjøres tilgjengelig for medlemmer på organisasjonens hjemmeside, samt som nyhetsmelding og e-postutsendelse til organisasjonens medlemmer.

Representanter til Landsmøtet velges på årsmøtet til distriktslaget, som må være avholdt minst to uker før Landsmøtet. I distriktslag uten representantskap har alle tilstedeværende medlemmer stemmerett og kan foreslå kandidater. I distriktslag som har etablert representantskap velger dette landsmøterepresentanter.

Hvert distriktslag har rett til å sende en stemmeberettiget representant til Landsmøtet for hvert påbegynt 100 medlemmer tilknyttet distriktslaget. Utover to representanter kan distriktslaget sende en representant for hvert påbegynte 200 medlemmer tilknyttet distriktslaget. Det er antallet medlemmer ved siste årsskifte som avgjør. (Se tabell over antall delegater per distriktslag fordelt på medlemstall).

Det enkelte distriktslag kan velge å sende alle sine delegater til landsmøtet, eller la seg representere ved fullmakt(er) fordelt på en eller flere delegater. Valgresultatet må være styret i hende senest en uke før Landsmøtet. Alle medlemmer (jfr. § 3) kan delta på Landsmøtet som observatører med talerett.

Styret innkaller til ekstraordinært Landsmøte når det finner det nødvendig, eller når minst 1/5 av organisasjonens medlemmer forlanger det. Innkalling til ekstraordinært Landsmøte skjer med minst 14 dagers varsel. Landsmøtet velger møteleder. Forslag som ønskes fremmet på det ordinære Landsmøtet, må være innsendt til Slekt og Datas styre senest 6 uker før dette skal avholdes.

§ 9. Saker som behandles på landsmøtet

På det ordinære Landsmøtet skal følgende behandles:

 1. Styrets årsberetning og revidert regnskap
 2. Eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte
 3. Retningsgivende budsjettrammer for inneværende og neste år
 4. Kontrollkomitéens beretning
 5. Kontingent for de neste år for Slekt og Datas samlede (sentrale og lokale) virksomhet og andelen som gis som tilskudd til distriktslagene
 6. Andre saker som er nevnt i innkallingen

Videre skal det foretas følgende valg:

 1. Styre, i henhold til vedtektenes § 11
 2. Kontrollkomité, i henhold til vedtektenes §13
 3. Revisor
 4. Valgkomité, i henhold til vedtektenes p§ 12
 5. Valg av reisefordelingskomité, i henhold til vedtektenes §10

§ 10. Reisefordeling for valgte landsmøterepresentanter 

For å sikre en rettferdig kostnadsfordeling mellom distriktslagene, blir reisekostnadene fordelt basert på gjennomsnittlig reisekostnad for de valgte etter følgende modell:

Alle distriktslag får dekket fulle reisekostnader for én representant. De øvrige valgte representanter med stemmerett leverer inn dokumenterte reiseutlegg etter spesifiserte regler angitt av styret. På det grunnlag utregnes gjennomsnittlig reisekostnad pr. valgte representant. De distriktslag som har hatt utgifter lavere enn gjennomsnittet betaler inn differansen, mens de som har hatt utgifter utover gjennomsnittet får dekket det overskytende. Styret fastsetter nærmere regler for beregning av kostnader.

§ 11. Styre og ledelse

Slekt og Datas virksomhet ledes av et styre med minst seks medlemmer inklusive leder. Styrets oppgave er å forvalte og å lede organisasjonen både forretningsmessig og organisasjonsmessig i samsvar med dens formål.

Leder og de øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen. Videre velges tre vararepresentanter til styret for to år. Varamedlemmene møter ved forfall til styret og ellers når styret finner det hensiktsmessig. Styret holder regelmessige møter. Styret er beslutningsdyktig når minst fire stemmeberettigede er til stede. Ved stemmelikhet avgjør lederens dobbeltstemme. Varamedlemmene er stemmeberettigede når de møter for et styremedlem. Det skal føres protokoll fra styremøtene. Avskrift av protokollen skal sendes samtlige styremedlemmer og varamedlemmer. Styret forplikter organisasjonen utad ved underskrift av styrets leder og et styremedlem i fellesskap.

§ 12. Valgkomiteen 

Valgkomitéen består av fire medlemmer og to varamedlemmer. Alle medlemmene velges av landsmøtet, fortrinnsvis fra forskjellige landsdeler. Funksjonstiden er to år. Landsmøtet velger leder av valgkomitéen. Valgkomitéen fungerer også som hederspriskomité. Komitéens oppgave er å avgi veiledende innstilling til valg på det ordinære landsmøtet. De foreslåtte kandidater skal være forespurt og ha sagt seg villige.

§ 13. Kontrollkomite

Kontrollkomitéen består av en leder og et medlem. Det velges to varamedlemmer. Alle velges for 2 år av gangen på Landsmøtet. Komitéen skal påse at Slekt og Datas styre driver sin virksomhet i samsvar med vedtektene, Landsmøtets beslutninger og den alminnelige lovgivning. Komitéen kan kreve seg forelagt protokoller, dokumenter og opplysninger som den finner nødvendig for å utføre sin funksjon. Komitéen avgir innberetning til Landsmøtet om sitt virke.

§ 14. Stemmegivning

Alle beslutninger på Landsmøtet, i styret og i andre organer treffes ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer når ikke annet er bestemt i disse vedtekter. Ved stemmelikhet for valg til tillitsverv foretas omvalg, men ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Ved stemmelikhet ved valg av varamedlemmer til styret foretas loddtrekning uten forutgående omvalg. Avstemning ved valg på Landsmøtet skal foregå skriftlig dersom minst to delegater på Landsmøtet krever dette. Ved skriftlig avstemming ved valg anses blank stemmeseddel som ikke avgitt stemme.

§ 15. Regnskap

Slekt og Datas regnskap følger kalenderåret.

§ 16. Endring av vedtektene

Vedtektsendringer kan vedtas av Landsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 17. Opphør av Slekt og Data

Beslutning om opphør kan bare fattes på ordinært landsmøte. Til gyldig beslutning kreves 3/4 av de avgitte stemmer. Minst 3/4 av organisasjonens medlemmer må være representert. Dersom ikke tilstrekkelig antall medlemmer er til stede, avgjøres saken på neste Landsmøte med 3/4 flertall av de møtende. Det Landsmøtet som treffer endelig vedtak om oppløsning av organisasjonen, treffer også vedtak om anvendelse av organisasjonens midler og om den praktiske avvikling av organisasjonen.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad