25. mars 2023, klokka 11:00 - 13:00

Arrangementstype:Medlemsmøter
Sted:Skei i Jølster
Arrangør:Slekt og Data Sogn og Fjordane
Påmeldingsfrist: 22 mars 2023
Påmeldingsinfo:
Kontaktperson:
Pris:

Årsmøte i Slekt og Data Sogn og Fjordane

Tidspunkt: Laurdag 25. mars 2023, klokka 11.00- 13.00.

Stad: Bankbygget ved sidan av Skei Servicesenter (tidlegare Esso, no Circle K), inngang mot Circle K i 1. etg; 6843 Skei i Jølster.

Førebels saksliste til årsmøtet:

  1. Godkjenning av representantar og registrering av fullmakter

  2. Val av møteleiar og referent, samt to til å underskrive protokollen

  3. Godkjenning av innkalling og saksliste

  4. Styret si melding om arbeidet i 2022

  5. Rekneskap for 2022 med revisorkommentar

  6. Eventuell godgjersle til tillitsvalde for styrearbeid

  7. Innkomne forslag

  8. Vedtektssaker

  9. Budsjett 2023

  10. Val

Frist for innsending av saker til årsmøtet er fredag 3.mars 2023. Saker kan sendast til leiar Kjell Loen på e-post: leiar@sf.slektogdata.no .

Innkalling til årsmøte med fullstendig saksliste vert sendt på epost til dei registrerte medlemmane 10.mars 2023. Innkallinga vert og lagt ut på Facebook og på distriktslaget si heimeside https://slektogdata.no/…/slekt-og-data-der…/sogn-og-fjordane

Påmelding: Grunna bestilling av mat er det ønskjeleg å vite om lag kor mange som kjem til årsmøtet. Melding kan gjerast til leiar Kjell Loen; epost: leiar@sf.slektogdata.no eller til kasserer Bjarne Husevåg; e-post: kasserer@sf.slektogdata.no innan mandag 22.mars 2022

Velkommen til årsmøte!

I samband med val på årsmøtet, ønskjer distriktslaget fleire medlemmar som er villige til å ta del i, og drifte, distriktslaget og eventuelle lokale grupper.

Følgjande verv er på val 2023:

Leiar for 1 år

Kasserer for 2 år

1 styremedlem for 2 år

Revisor for 2 år

1 Varamedlem for 1 år

2 til valnemda for 1 år

Distriktslaget har ikkje hatt fast revisor sidan 2018, og treng eit medlem til å stå føre revisjon av rekneskapen (om lag 20 – 30 bilag pr år).

Har du forslag til, eller kan tenkje deg å ta del i drifta av distriktslaget, så ta kontakt med kasserer på epost kasserer@sf.slektogdata.no innan 5. mars, så vil dette bli vidareformidla til valnemda.

Annonse:

banner ad